top of page

מחקרים ופרסומים

בנוסף לעבודת התכנון, אנחנו גם מבצעים מחקרים אדריכליים ותכנוניים. 

בין היתר ביצענו את המחקרים הבאים:

 

 

טראסות חקלאיות במרחב הארצישראלי

2016

רשות המחקר והחדשנות, בצלאל, ירושלים

הקמת מאגר מידע רחב ונגיש על מחקרים בנושא הטראסות החקלאיות במרחב הארצישראלי. הנגשת המידע וארגונו. יצירת מדריכי שימור אחידים ומפורטים לסוגים השונים של הטראסות החקלאיות.  

 

שווקים עירוניים

2009

האוניברסיטה הקתולית בלובן, בלגיה, בהנחיית פרופ׳ עירית עמית-כהן.

במסגרת תואר שני בשימור מבנים וסביבה המחקר בחן את הופעתם וחשיבותם של השווקים בהתפתחות העירונית שסביבם. המחקר בחן את התופעה באמצעות מושגים מתחום השימור (מורשת ורנקולרית, מורשת בלתי מוחשית, מתחמים וסביבה עירונית וכן במושגים של ונופי תרבות) ומצא שלשווקים עירוניים ערך ותרומה למרחב העירוני גם היום. 

סבילים

2009

האוניברסיטה הקתולית בלובן, בלגיה, בשיתוף ד״ר אבי ששון.

המחקר השווה בין שלושה סבילים ידועים בארץ, ובאמצעותה נמצא שהתפתחות הסביבה ללא התייחסות לאלמנטים ההיסטוריים האלה הביאה לאובדן הזהות המקומית וערכם התרבותי. 

 

 

יישום סעיף 5 לאמנת המורשת העולמית

2010

הוועד הישראלי לאונסקו

בחינת יישום סעיף 5 לאמנת המורשת העולמית בדבר הקמת גוף מאגד לנושאי שימור לאומיים ובינלאומיים במדינות החתומות על האמנה למורשת עולם. המחקר בדק כ-30 מדינות והמלצותיו הועברו לוועד הישראלי לאונסקו. 

ניתן ליצור קשר לקבלת מידע נוסף.

 

 

bottom of page